Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
W związku z pandemią COVID-19 nie odbędą się tradycyjne apele na rozpoczęcie roku szkolnego. Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy na spotkania organizacyjno-integracyjne z wychowawcami klas według następującego schematu:
• Uczniowie klasy III A
godz. 9:00, sala nr 25 - wejście boczne szkoły (zeskok do skoku w dal)
...czytaj więcej


Powrót uczniów do Szkół – 10 zasad według MEN

dla ucznia:

dla rodzica:


Listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

- DO TECHNIKUM: nabor_technikum_2020.pdf
- DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:  nabor_branzowa_2020.pdf


Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami
Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami ... czytaj więcej

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Jakie dokumenty należy złożyć w szkole? kliknij na DOKUMENTY

Najważniejsze terminy rekrutacji do szkoły: kliknij na TERMINY

Dokumenty rekrutacji do szkoły można pobrać klikając na:

- podanie: podanie_tech_branz_2020.doc
- oświadczenie RODO: Oswiadczenie_RODO_niepelnoletni_2020.docx
- oświadczenie zgoda na wykorzystanie wizerunku: Wizerunek_2020.docx


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.04.2020 r. § 11 o zmieniam terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-ychowawczych z dnia 04 i 05 maja br. na 08 i 09 czerwca 2020 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W związku z przedłużeniem nauki zdalnej praktyki zawodowe uczniów klasy III Technikum zostają odwołane. Będą odbywać się dalsze zajęcia z wszystkich przedmiotów, zgodnie z planem zajęć.

Z poważaniem Eugeniusz Szwochert


KOMUNIKAT

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.
Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań ... czytaj więcej


KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

Szanowni Państwo
Na podstawie pisma KO w Bydgoszczy informuję, że od dzisiaj 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568) wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

Dyrektor Szkoły
mgr Eugeniusz Szwochert


KOMUNIKAT

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj., informuje że w wejściu budynku szkoły została umieszczona skrzynka na korespondencję. Uczniowie, którzy nie mają możliwości wysyłania rozwiązanych zadań na pocztę elektroniczną nauczycieli są proszeni o wrzucenie swoich prac do w/w skrzynki na korespondencje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30 (oczywiście z przestrzeganiem zasad epidemiologicznych obowiązujących w kraju).


Szanowni Państwo,
Minister Edukacji wydał nowe rozporządzenie dotyczące organizacji nauki w dniach od 23 marca do 10 kwietnia 2020. Poniżej przedstawiamy szczegóły pracy dla uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

1.Uczniowie wszystkich klas ... czytaj więcej


KOMUNIKAT
dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia
i pracodawców

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. poz. 492 i 493 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: - uczniowie branżowej szkoły I stopnia od dnia 25 marca 2020 r. są zobowiązani do uczestnictwa w ramach nauczania zdalnego. W związku z tym w dniach zajęć szkolnych nie uczęszczają na praktyczna naukę zawodu do pracodawców, tylko są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach szkolnych poprzez naukę zdalną.


KOMUNIKAT STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. :
1. Zakazuje się bezwzględnie przemieszczania się osób przebywających na obszarze powiatu sępoleńskiego z wyjątkiem:
a) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu i towarów i usług (zakup artykułów spożywczych, higienicznych, leków);
b) wykonywania ochotniczo świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 (wolontariat)
c) uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego (msze święte, obrzędy) — do 5 osób oprócz osób sprawujących kult religijny
2. Dopuszcza się przemieszczanie:
a) pieszo — 2 osoby jednocześnie, w odległości 1,5 m
b) środkami transportu publicznego, nie więcej niż połowa miejsc siedzących.

Poza tym:
1. Osoba powracająca z zagranicy zobowiązana jest odbyć bezwzględnie 14-dniową kwarantannę. Niezastosowanie się do przepisów rozporządzenia skutkuje nałożeniem kary pieniężnej do 30.000 zł.

MIESZKAŃCU!!!
ZASTOSUJ SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ!
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych


KOMUNIKAT
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj., prosi wszystkich uczniów szkoły o codzienne sprawdzanie wiadomości na e-dzienniku.


Budynek szkoły od dnia 16 marca 2020r.
do odwołania jest zamknięty.

Prosimy o załatwienie spraw urzędowych za pośrednictwem drogi mailowej lub telefonicznie:
e-mail: sekretariat@zspsepolno.pl
nr tel.: 52 388 21 07
tel. kom.: 509353595


PILNE! KOMUNIKAT STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19. Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie, Starosta Sępoleński mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu, podjął decyzję o wstrzymaniu, do odwołania, osobistego przyjmowania interesantów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi. Jeżeli jest taka możliwość, prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem drogi elektronicznej lub telefonicznie. W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie szkoły nr tel. 52 388 21 07


Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację zdrowotną w zakresie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Starosta Sępoleński wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Kraj. apeluje o monitorowanie aktualnych, oficjalnych i wiarygodnych informacji na temat tej jednostki chorobowej.
Gwarancją rzetelnej wiedzy jest korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:
Ministerstwa Zdrowia - www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci
www.gov.pl/web/koronawirus
• Głównego Inspektoratu Sanitarnego – www.gis.gov.pl
• Państwowego Zakładu Higieny - www.pzh.gov.pl

oraz dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590
Pod wyżej wymienionymi adresami znajdują się nie tylko informacje na temat nowego koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, ale również wytyczne jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich. Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
Elżbieta Estkowska

Starosta Sępoleński
Jarosław Tadych


Profilaktyka zdrowotna w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa
Jak się chronić?
  • Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol.
  • Kiedy kichasz lub kaszlesz, będąc między ludźmi, zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce.
  • Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą.
  • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza. (Powiedz lekarzowi o ewentualnych, odbytych wcześniej podróżach)... czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich na

V TARGI

 PRACY I EDUKACJI

TARGI  ODWOŁANE
11 marca 2020 r., godz. 9:30

KRAJNA ARENA


XX edycja akcji GÓRY GROSZA

W dniach od 25 listopada 2019 r. do 02 stycznia 2020 r. w całej Polsce we wszystkich przedszkolach i szkołach przeprowadzona była XX edycja akcji GÓRY GROSZA Towarzystwa NASZ DOM, której celem było zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym i zamieszkałych w domach dziecka... czytaj więcej


Laureaci stypendiów premiera, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz starosty sępoleńskiego

Dnia 24.02.2020 roku laureaci stypendiów: premiera, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz starosty sępoleńskiego odebrali z rąk starosty listy gratulacyjne... czytaj więcej


Walentynki
14 luty 2020 r. upłynął w naszej szkole w kolorach czerwieni i atmosferze miłości i przyjaźni. A wszystko to z okazji Walentynek. Samorząd Uczniowski wraz z biblioteką szkolną zorganizował pocztę walentynkową. W bibliotece została ustawiona skrzynka, do której uczniowie wrzucali swoje kartki i serduszka, wyrażając w ten sposób swoje sympatie... czytaj więcej


Akademia Sukcesu - spotkanie z Markiem Piekarczykiem

Marek Piekarczyk - legenda polskiego rocka - o swoim życiu i muzyce opowiedział w rozmowie z Michałem Pick z Centrum Kultury i Sztuki w ramach Sępoleńskiej Akademii Sukcesu. W spotkaniu z wokalistą, autorem tekstów, który w latach 80. był członkiem zespołu TSA (Tajne Stowarzyszenie Abstynentów), uczestniczyli uczniowie naszej szkoły... czytaj więcej


Powiatowa Licealiada Piłki Siatkowej

W sali gimnastycznej w LO Sępólnie Krajeńskim odbyła się Powiatowa Licealiada Piłki Siatkowej. 14 stycznia 2020 r. zagrali chłopcy, a 15 stycznia dziewczęta. Do rozgrywek przystąpiły wszystkie szkoły ponadpodstawowe z naszego powiatu... czytaj więcej


Konkurs plastyczny: 2019 - Jubileuszowy Rok Matematyki!
W uznaniu zasług polskich matematyków dla nauki na świecie w ostatnich stuleciach Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki. W całej Polsce odbywa się wiele akcji promujących matematykę i opisujących jej zastosowania. Nasza szkoła również włączyła się w wydarzenie, organizując konkurs... czytaj więcej


Szkolne jasełka
Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami. W świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie naszej szkoły, którzy wraz z księdzem Bartkiem Kozłowskim przygotowali przedstawienie jasełkowe... czytaj więcej


Uczniowie technikum w muzeum i w kinie
19 grudnia 2019 r. uczniowie technikum uczestniczyli w wycieczce do Bydgoszczy. Atmosferę zbliżających się świąt odczuliśmy oglądając wystawę pt. „Idą Gody, Boże Narodzenie w zwyczajach i sztuce ludowej” w Zbiorach Archeologicznych na Wyspie Młyńskiej. Na wystawie zaprezentowano rzeźby, płaskorzeźby, obrazy i kilkanaście szopek o tematyce bożonarodzeniowej... czytaj więcej


„Razem na Święta”
W ostatnich dwóch tygodniach przedświątecznych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji akcji „Razem na Święta” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ubiegłym roku w akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele... czytaj więcej


Szkolny etap XI Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego w WAT
W piątek 6 grudnia 2019 roku odbył się w naszej szkole I etap Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy matematycznej... czytaj więcej


Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Dyrektora ZSP
05 grudnia 2019 r. w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSP w Sępólnie Krajeńskim. W zawodach rywalizowały drużyny... czytaj więcej


Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”
Dnia 5 grudnia 2019 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie... czytaj więcej


Powiatowy Konkurs Matematyczny "Matematyka wokół nas"
W dniu 28 listopada 2019 roku dwóch uczniów branżowej szkoły I stopnia wzięło udział w IV edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego "Matematyka wokół nas", którego organizatorem był Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu. W konkursie wzięło udział 9 uczniów z następujących szkół... czytaj więcej


Piotr Furmaga po raz drugi stypendystą Prezesa Rady Ministrów

W dniu 2 grudnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 111 Stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu miasta Bydgoszczy oraz powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego... czytaj więcej


Szkolny konkurs matematyczny

W dniach 7 i 12 listopada 2019 roku odbył się w naszej szkole szkolny konkurs matematyczny dla branżowej szkoły I stopnia. Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki: Pani Sylwia Melchert oraz Pan Grzegorz Bartczak. Test konkursowy składał się z 5 zadań... czytaj więcej


Narodowe Święto Niepodległości
Dzień 8 listopada 2019 roku w naszej szkole miał niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Od samego rana odczuwać można było odświętną, patriotyczną atmosferę. Cała społeczność szkolna była odświętnie ubrana oraz miała symboliczne biało-czerwone kotyliony... czytaj więcej


Udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”
Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne – pełne zadumy i refleksji. I taki jest listopadowy dzień, kiedy przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze i rozmyślamy. Pierwszego listopada, jak co roku oddajemy cześć i pamięć osobom, których już nie ma wśród nas...czytaj więcej


Ogólnopolski Konkurs Matematyczny
W piątek 25 października 2019 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MULTITEST, organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Koordynatorem konkursu na terenie naszej szkoły była Pani Sylwia Melchert, nauczyciel matematyki... czytaj więcej


BohaterON
W dniach 16 września 2019 r.- 28 października 2019 r. nasza szkoła brała udział w akcji BohaterON - włącz historię! czyli ogólnopolskiej kampanii związanej z historią naszego kraju. Akcja miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku... czytaj więcej


Wycieczka do Warszawy
27 września 2019 r. byliśmy na wycieczce w Warszawie – uczniowie technikum i szkoły branżowej (opiekunowie: S. Gołaś, Z. Migawa, M. Swakowska, M. Tłok). W czasie kilkugodzinnej wycieczki, od godz. 10:30 do 19:00 zobaczyliśmy: Zamek Królewski, Stare Miasto, dawną dzielnicę żydowską, Pomnik Małego Powstańca... czytaj więcej


Spotkanie z przedstawicielkami Krajeńskiego Stowarzyszenia Amazonek "Orchidea"

Biblioteka szkolna od kilku lat prowadzi działania związane z podnoszeniem świadomości uczniów w zakresie raka piersi. W ramach współpracy z Krajeńskim Stowarzyszeniem Amazonek "Orchidea"... czytaj więcej

 


Projekcja filmu "Piłsudski"
Uczniowie naszej szkoły obejrzeli najnowszy film Michała Rosy "Piłsudski" . Projekcja filmu odbyła się 13 września 2019 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.
Akcja filmu obejmuje lata 1901-18 Józef Piłsudski "Ziuk" po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym poddaje się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami jego życia... czytaj więcej


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w poniedziałek 2 września o godz. 9:00 w sali gimnastycznej naszej szkoły. Rozpoczynający się rok szkolny jest wyjątkowym nie tylko z powodu likwidacji gimnazjów... czytaj więcej


Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży stanowi podstawowe zadanie przed którym stoją rodzice, nauczyciele oraz Policja. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych to priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 r... czytaj więcej


Projekcja filmu "Kurier"
Uczniowie technikum obejrzeli najnowszy film Władysława Pasikowskiego "Kurier". Projekcja filmu odbyła się 25 marca 2019 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Nowy film Władysława Pasikowskiego, reżysera hitów „Jack Strong” i „Pitbull. Ostatni pies” to sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana sekretną misją słynnego kuriera z Warszawy. Niezwykłe zdarzenia z życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego to doskonały materiał na scenariusz... czytaj więcej


Finał X edycji Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego
15 marca 2019 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbył się finał X edycji Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Treści zadań otwartych i testowych wymagały od uczestników ogromnej wiedzy z zakresu matematyki rozszerzonej. Powiat sępoleński reprezentowało dwoje uczniów: uczennica LO w Więcborku oraz z naszej szkoły Piotr Furmaga... czytaj więcej


Wyjazd młodzieży na Targi INNFORM 2019
14 marca br. uczniowie klasy I technikum mechatronicznego i obsługi turystycznej uczestniczyli w 3. Międzynarodowych Targach Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo – Przetwórczego INNFORM® odbywających się w Bydgoszczy. W hali wystawienniczej zaprezentowało się ok. 300 przedsiębiorców i producentów... czytaj więcej


Targi Pracy i Edukacji
13 marca 2019 r. uczestniczyliśmy z sukcesem w kolejnych Targach Pracy i Edukacji pod hasłem "Twoja przyszłość w Twoim regionie", które odbyły się w Hali Arena w CSIR w Sępólnie Kraj. Szczególnym wydarzeniem dla naszej szkoły było uroczyste podpisanie porozumienia z bydgoską firmą AKSON... czytaj więcej


Wycieczka przedmiotowa do Starostwa Powiatowego i ZUS
W miesiącu marcu br. uczniowie klasy drugiej technikum obsługi turystycznej i budowy dróg oraz klasy trzeciej technikum budownictwa wraz z opiekunem Panią Teresą Sienkiewicz-Zieńko uczestniczyli w wycieczkach przedmiotowych... czytaj więcej


Krzysztof Skiba gościem Sępoleńskiej Akademii Sukcesu
Uczniowie technikum wzięli udział w spotkaniu z Krzysztofem Skibą - wokalistą i twórcą tekstów zespołu Big Cyc, satyrykiem, konferansjerem, artystą rozrywkowym, felietonistą i autorem książek. Spotkanie odbyło się 6 marca 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, w ramach Sępoleńskiej Akademii Sukcesu... czytaj więcej

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2019 roku młodzież klasy I technikum obsługi turystycznej i technikum mechatronicznego upamiętniła obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość odbyła się przed Pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla. Całość rozpoczęto wysłuchaniem fragmentu pieśni „Śpij kolego w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni Tobie…”... czytaj więcej


Uhonorowanie stypendystów naszej szkoły
Dnia 22.02.2019 r. na uroczystej sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zostały wręczone listy gratulacyjne stypendystom szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym... czytaj więcej


III Bieg Trzech Króli w Wapnie
Uczeń I klasy technikum Jakub Kabat, z grupą Run Team z Sępólna Krajeńskiego, 6 stycznia 2019 r. uczestniczył w III Biegu Trzech Króli, który odbył się w Wapnie (powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie). Start i meta biegu znajdowały się w Zespole Szkół w Wapnie... czytaj więcej


Szkolne spotkanie wigilijne
Wzorem lat ubiegłych, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 21 grudnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny o tematyce świątecznej. Wysłuchaliśmy kolęd w wykonaniu uczennicy z klasy II technikum - Pauliny Ledy. Wspólne kolędowanie wprowadziło wszystkich w przedświąteczny nastrój... czytaj więcej


Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Dyrektora ZSP
Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Dyrektora ZSP odbył się 17 grudnia 2018 r. w hali Krajna Arena w Sępólnie Krajeńskim. Do zawodów przystąpiły wszystkie szkoły ponadpodstawowe z naszego powiatu. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”... czytaj więcej


Piotr Furmaga stypendystą Prezesa Rady Ministrów
14 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Dyplom z rąk Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, odebrał Piotr Furmaga... czytaj więcej


Ogólnopolski Konkurs Matematyczny WAT
W dniu 7 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 7 uczniów z technikum. Uczniowie, pod nadzorem szkolnego koordynatora Pana Grzegorza Bartczaka... czytaj więcej


Projekcja filmu "Karolewo 1939"
W ubiegłym roku w listopadzie braliśmy udział w spotkaniu z autorką książki Karolewo 1939 - dr Izabelą Mazanowską, z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast 28 listopada br. w CKiS w Sępólnie Kraj. uczniowie naszej szkoły obejrzeli film dokumentalny Karolewo 1939. Jest to pierwsza część cyklu o tak zwanej „zbrodni pomorskiej”. Autorem scenariusza i reżyserem jest Sebastian Bartkowski, nauczyciel historii, twórca Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa... czytaj więcej


Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
27.11.2018 r. odbył się etap szkolny Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W olimpiadzie brało udział 34 uczniów z technikum z klasy III TB i II TOT/TBD. Najwięcej punktów uzyskali uczniowie... czytaj więcej


Teatr Forma z Białegostoku
20 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej szkole Teatr Forma z Białegostoku ze spektaklem Dziady III część. Sztukę wystawiono na sali gimnastycznej, a widzami byli uczniowie technikum i dwóch klas ZSZ. Autorzy spektaklu przedstawili... czytaj więcej


„Mały Test z Niepodległości”
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości 23 listopada 2018 r. odbył się „Mały Test z Niepodległości”. W szkolnym konkursie historycznym uczestniczyli uczniowie z technikum i branżowej szkoły I stopnia. Celem konkursu... czytaj więcej


Tak uczciliśmy 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości
Społeczność szkolna uczciła 100-lecie odzyskania niepodległości cyklem imprez okolicznościowych kształtujących postawy patriotyczne. Uczniowie wraz z nauczycielami podejmowali się rozmaitych zadań, mających na celu uczczenie tego wyjątkowego święta... czytaj więcej


Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości
Uczniowie naszej szkoły 09 listopada o godz. 10:30 uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu. Wspólnie z dziećmi z przedszkola, uczniami sępoleńskich szkół oraz mieszkańcami brali udział w próbie ustanowienia rekordu w jednoczesnym tańcu poloneza... czytaj więcej


Pamiętamy o poległych żołnierzach
Dnia 31.10.2018 r. uczniowie klasy I TOT/TM odwiedzili miejsca pamięci narodowej na terenie miasta Sępólno Kraj. Młodzież zapaliła znicze i minutą ciszy uczciła pamięć poległych... czytaj więcej


Spotkanie z przedstawicielkami Krajeńskiego Stowarzyszenia Amazonek "Orchidea"
Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego każdego roku w naszej szkole organizujemy spotkanie z przedstawicielkami Krajeńskiego Stowarzyszenia Amazonek "Orchidea". Odpowiednia profilaktyka to temat niezwykle istotny bez względu na wiek, dotyczy zarówno starszych, jak i tych u progu dorosłości... czytaj więcej


Powiatowa Licealiada w Biegach Przełajowych
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe odbyły się dnia 02 października 2018 r. w lasku miejskim w Sępólnie Krajeńskim. Do rywalizacji przystąpiły cztery sztafety: CKZiU-Więcbork, LO-Sępólno Krajeńskie, ZSCKR-Sypniewo i ZSP-Sępólno Krajeńskie. Nasza reprezentacja zajęła I miejsce... czytaj więcej


Wycieczka do Gdańska
W dniu 4 października 2018 r. uczniowie klas I, II, III technikum oraz II klasy szkoły branżowej wraz z opiekunami (S. Gołaś, Z. Migawa, M. Kozłowska, K. Wegner) uczestniczyli w wycieczce do Gdańska, której głównej celem było przypomnienie wydarzeń z historii Polski.
Zwiedziliśmy wystawę główną Muzeum II Wojny Światowej zajmującą... czytaj więcej


Wycieczka integracyjna na Paintball
1 października br. zorganizowaliśmy wyjazd na Paintball do Gostycyna dla uczniów z klasy II A i I technikum. Na miejscu zostaliśmy przeszkoleni, przebraliśmy się w specjalne kombinezony i maski. Każdy otrzymał „broń” – marker i kulkowe naboje. Podzieleni na dwie drużyny: żółtą i czerwoną, rozegraliśmy dwie rundy: w trybie death match, przejęcia flagi i obrony budynku... czytaj więcej


XVII Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego
Pod koniec września br. odbyły się XVII Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego. To największa tego typu impreza w kalendarzu sportowym miasta... czytaj więcej


"Antymina" - spotkanie profilaktyczne
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj. gościł dnia 10 października 2018 r. profilaktyków z Artystycznym Programem Profilaktyki Uzależnień „Antymina” – Profilaktyka z pasją. Program został zorganizowany jako „Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości... czytaj więcej


Narodowe czytanie
Z okazji obchodów 100–lecia odzyskania niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił Polaków do Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku...– napisał Prezydent RP Andrzej Duda... czytaj więcej


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
W poniedziałek 3 września br. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej naszej szkoły zainaugurowano nowy roku szkolny 2018/2019. Uroczystość poprowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Norman Fehm. Starostwo Powiatowe w Sępólnie reprezentowała Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji - Gabriela Malczewska. Po odśpiewaniu hymnu narodowego Dyrektor szkoły - Eugeniusz Szwochert - serdecznie powitał gości, grono pedagogiczne i uczniów... czytaj więcej


79 rocznica wybuchu II wojny światowej
W dniu 1 września 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Alexandra Dominikowska, Norman Fehm i Krzysztof Karnowski wraz z opiekunem i dyrektorem szkoły wzięli udział w obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczestnicy zebrali się na placu obok CKiS w Sępólnie Krajeńskim. W upamiętnieniu tej rocznicy historycznej uczestniczyli przedstawiciele władz Samorządowych Gminy i Powiatu, organizacje społeczno-polityczne, delegacje, poczty sztandarowe i uczniowie... czytaj więcej


Zakończenie roku szkolnego
W piątek 22 czerwca uczniowie naszej szkoły zakończyli rok szkolny 2017/2018. O godzinie 9:00 nastąpiło uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a o godzinie 10:00 - uczniów klas pierwszych i drugich szkoły zawodowej, branżowej i technikum. Na obu apelach Powiat Sępoleński reprezentowała Dyrektor Wydziału Edukacji Gabriela Malczewska... czytaj więcej


Tydzień Promocji Zdrowia

Głównym celem Tygodnia Promocji Zdrowia, który odbył się w dniach 11.06.-15.06. 2018r. było upowszechnianie i utrwalanie wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych wśród młodzieży naszej szkoły. W ramach tygodnia, wynikającego z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły, pedagog zorganizował spotkanie ze specjalistą ds. uzależnień, policjantami sępoleńskiej prewencji oraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim... czytaj więcej


Szkoła Patentów
Masz pomysł, dokonałeś wynalazku – zgłoś się do „Szkoły Patentów na UTP”. Czym jest wynalazczość? Co zrobić z pomysłem? Jak zdobyć patent? Na te pytania uczniowie klasy I i II technikum uzyskali odpowiedź podczas spotkania na temat rozwoju nauki i techniki oraz istoty działalności patentowej... czytaj więcej


Drzwi Otwarte
W dniu 23.05.2018 r. w naszej szkole zorganizowano Drzwi Otwarte. Miały one na celu prezentację oferty dydaktycznej szkoły, jak również przybliżenie działalności naszej placówki potencjalnym uczniom. W programie dnia swoją ofertę zaprezentowali nauczyciele i uczniowie... czytaj więcej


Porozumienie z Firmą Eggersmann
8 maja 2018 r. odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Firmą Eggersmann Polska sp. z o.o., Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim i Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy... czytaj więcej

Polecamy relację z podpisania porozumienia ze strony powiatu:
Mechatronik- szansa na kształcenie i pewne zatrudnienie

Obchody majowych świąt narodowych
Jak co roku, uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody majowych świąt narodowych. Uroczystości 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych i delegacji na placu przed CKiS w Sępólnie Krajeńskim. Przemarsz odbył się pod pomnik Wdzięczności ku Czci Chrystusa Króla, gdzie delegacja przedstawicieli samorządu uczniowskiego... czytaj więcej


Śpiewające uczennice
Uczennica naszej szkoły Paulina Leda odniosła sukces w powiatowym konkursie piosenki „Debiut 2018”, który odbył się w sobotę, 24 marca 2018 r., w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. W eliminacjach powiatowych XXIV Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki „Awans 2018” i XVII Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki „Debiut 2018”... czytaj więcej


Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza
W ramach tego projektu 622 uczniów z 72 szkół zakwalifikowało się do stypendium. Na liście wyróżnionych znalazło się 27 uczniów z powiatu sępoleńskiego, z czego 21 z naszej szkoły. Stypendystami są: Alexandra Dominikowska, Dominika Majewska, Jakub Rzepinski, Kinga Siwiela... czytaj więcej


Sukces naszych uczniów w Powiatowym Konkursie "Matematyka wokół nas"
W środę 11 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Matematyka wokół nas”. Konkurs skierowany był do uczniów zasadniczych szkół zawodowych i branżowych szkół I stopnia... czytaj więcej


Turniej Halowej Piłki Nożnej
28 marca 2018 r. w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w halową piłkę nożną chłopców. W zawodach rywalizowały drużyny wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu sępoleńskiego... czytaj więcej


Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Dnia 21 marca 2018 roku, w świetlicy OSP w Sępólnie Krajeńskim, odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) na szczeblu gminnym. Konkurs ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej... czytaj więcej


Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju
16 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi odbyła się II konferencja popularnonaukowa „Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju”.
Podczas obrad plenarnych uczniowie 4 szkół Powiatu Sępoleńskiego (ZSP i LO w Sępólnie Kraj., LO w Więcborku, ZSCKR w Sypniewie) prezentowali referaty dotyczące szeroko rozumianej ekologii. Uczennice naszej szkoły, z I klasy Technikum Obsługi Turystycznej: Kinga Lindeman, Wiktoria Wojciechowska i Paulina Leda ... czytaj więcej


Wycieczka dydaktyczna do hotelu "Jan"
W poniedziałek 12.03.2018r. udaliśmy się na wycieczkę dydaktyczną do trzygwiazdkowego hotelu ,,Jan’’ w Sępólnie Krajeńskim w celu zapoznania się z jego funkcjonowaniem. W wycieczce brała udział klasa I Technikum Obsługi Turystycznej pod opieką Pani Joanny Złotuchy oraz Pani Mirosławy Kubik... czytaj więcej


Uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej odwiedzili Punkt Informacji Turystycznej
Dnia 12 marca br. w ramach lekcji zawodowych uczniowie z klasy I Technikum Obsługi Turystycznej udali się do Punktu Informacji Turystycznej (PIT) na ulicę Jeziorną 6, który działa przy Stowarzyszeniu ,,Dorośli-Dzieciom’’. Celem tego spotkania było zapoznanie się z miejscem, które upowszechnia turystykę, krajoznawstwo i rekreację... czytaj więcej


Projekt „Strefa EduBiznes”
9 marca 2018 r. w sępoleńskim LO odbyło się podsumowanie projektu „Strefa EduBiznes”, a tym samym pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Do konkursu przystąpiły zespoły uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępolnie Krajeńskim... czytaj więcej


Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2018 roku upamiętniliśmy obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Młodzież klasy I Technikum Obsługi Turystycznej i kl. II Technikum Budownictwa uczciła pamięć poległych żołnierzy zbrojnego podziemia...czytaj więcej


III Targi Pracy i Edukacji
Zaprezentowaliśmy się na kolejnych – III Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się 7 lutego 2018 r. w hali Krajna Arena. Nasza szkoła swoją ofertę prezentowała w bogato wyposażonym stoisku. Zainteresowanie wzbudzały maszyny i urządzenia pracowni mechanicznej. O ich działaniu z pasją opowiadał nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Zbigniew Przybyłka... czytaj więcej


Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego naszą szkołę:

https://www.youtube.com/watch?v=1oXBEvlguPs&t=15s


Powiatowa Licealiada Piłki Siatkowej
31 stycznia 2018 r. odbyła się Powiatowa Licealiada Piłki Siatkowej w Sępólnie Krajeńskim. Do rozgrywek przystąpiły wszystkie szkoły ponadpodstawowe z naszego powiatu. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce. W eliminacjach wojewódzkich powiat sępoleński reprezentować będzie drużyna LO w Więcborku... czytaj więcej


73 rocznica wyzwolenia Sępólna Krajeńskiego
27 stycznia br. uczniowie naszej szkoły upamiętnili 73. rocznicę wyzwolenia Sępólna spod okupacji hitlerowskiej. Delegacja uczniów: Katarzyna Olszewska (I kl. Branżowej Szkoły I stopnia), Krzysztof Karnowski i Eryk Pawlak (II Technikum Budownictwa) wzięła udział w przemarszu i złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Walki i Męczeństwa... czytaj więcej

Szkolne kolędowanie
Do szkolnych tradycji już od dawna zaliczyć możemy wspólne kolędowanie. Tegoroczne dla klas drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej odbyło się w poniedziałek - 18 grudnia, a dla pozostałych klas - w piątek 22 grudnia. W uroczysty nastrój wprowadziła Paulina Leda, uczennica klasy I technikum, która pięknie zaśpiewała kolędę Jest taki dzień... czytaj więcej

XII Dzień Adwentowy
W sobotę 16 grudnia br. w Sępólnie Krajeńskim odbył się XII Dzień Adwentowy. Podczas jarmarku bożonarodzeniowego, uczennice naszej szkoły, uczące się w zawodzie sprzedawca, prowadziły sprzedaż ozdób świątecznych. Prace zostały wykonane przez uczniów z klasy II B i III C. Szczególne podziękowania składamy Patrycji Niemczyk... czytaj więcej

Świat w kolorach
Pod tym tytułem przebiegała kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza”, w którym udział wzięło 4 uczniów naszej szkoły. Prace plastyczne i zestawy fotografii zostały wykonane przez: Katarzynę Olszewską, Nikol Grabowską i Huberta Domaszka... czytaj więcej

Konkurs na świąteczną bombkę
11 grudnia br. został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową. 16 uczniów, głównie z klasy II B i III C ZSZ wykonało indywidualnie bombki. Jury złożone z: opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. B. Michalska, nauczyciela katechety – p. M. Kozłowska... czytaj więcej

Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego
Uczniowie technikum kolejny raz przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Pierwszy etap tego konkursu odbył się w dniu 12 grudnia 2017 r. ... czytaj więcej

Stypendia Starosty Sępoleńskiego
Uczennice naszej szkoły znalazły się w gronie najlepszych uczniów Powiatu Sępoleńskiego. 24 listopada br., w sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim... czytaj więcej

Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Dyrektora ZSP odbył się 8 grudnia 2017r. w hali Krajna Arena w Sępólnie Krajeńskim. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji - Gabriela Malczewska ...czytaj więcej

Poloneza czas zacząć
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim po raz trzeci podjęło próbę bicia rekordu w jednoczesnym tańcu poloneza. Z przyjemnością przystąpiliśmy do tej akcji. 14 listopada br. o godzinie 12:00 na stadionie miejskim w Sępólnie Krajeńskim poloneza zatańczyło 726 osób... czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs "Życie i twórczość Jana Kochanowskiego"
14 listopada 2017 r. został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs „Życie i twórczość Jana Kochanowskiego”, którego organizatorem była firma edukacyjna Olimp School z Łodzi. W konkursie udział wzięły 3 uczennice... czytaj więcej

Obchody Dnia Niepodległości
Dnia 9 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie technikum: Kinga, Paulina i Norman przedstawili ważne wydarzenia historyczne... czytaj więcej

Spotkanie z autorką książki "Karolewo 1939"
„Zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce to nie tylko obozy koncentracyjne czy obozy zagłady. W pierwszych miesiącach okupacji dziesiątki tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej zostało bestialsko zamordowanych przez swoich niemieckich sąsiadów służących w lokalnych formacjach Selbstschutzu... czytaj więcej

Pamiętamy o poległych żołnierzach
Uczniowie z klasy III C 30 października br. odwiedzili groby żołnierzy, które znajdują się na cmentarzu przy Kościele Parafialnym w Sępólnie Krajeńskim. Młodzież uczciła minutą ciszy i zapaleniem zniczy pamięć poległych walczących... czytaj więcej

Praktyki II klasy Technikum Budownictwa
W miesiącu październiku br. uczniowie II klasy technikum budownictwa wzięli udział w robotach budowlanych, wykonywanych przez Zakład Transportu i Usług z Sępólna Krajeńskiego. Młodzież pod czujnym okiem pracowników, zdobywała doświadczenie podczas wykonywania nawierzchni drogowej z kostki betonowej... czytaj więcej

Wizyta w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
W piątek, 27 października br. 11 uczniów z klasy I Technikum Obsługi Turystycznej i Drogownictwa oraz kl. II Technikum Budownictwa uczestniczyło w niecodziennych zajęciach i wykładzie Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi Pana dr. Krzysztofa Kannanberga... czytaj więcej

„Zadbaj o siebie - bo jeśli nie Ty to kto” 
„Zadbaj o siebie - bo jeśli nie Ty to kto” – pod tym hasłem w piątek 13.10.2017r. odbyło się spotkanie przedstawicielek Krajeńskiego Stowarzyszenia Amazonek – Orchidea, z klasą pierwszą technikum. Głównym celem prelekcji było zwrócenie uwagi młodzieży na zdrowy styl życia, samokontrolę i obserwację własnego organizmu... czytaj więcej

Konkurs recytatorski
W czwartek 12 października b.r. w szkolnej bibliotece odbył się konkurs recytatorski. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie dowolnego wiersza Wisławy Szymborskiej. Utwory recytowali: Paulina Leda, Mateusz Łaszczyk i Krzysztof Karnowski... czytaj więcej

Powiatowa "Licealiada" w Biegach Przełajowych
Na początku października 2017 roku odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe oraz Sztafetowe Biegi Przełajowe. Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów. Indywidualnie dziewczęta rywalizowały na dystansie 1500 m, a chłopcy na dystansie 2000 m... czytaj więcej

XVI Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego
Za nami już XVI Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego. Pomysłodawcami tej sportowej rywalizacji był Dyrektor i nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły. Początkowo były to "Masowe Biegi Przełajowe", które odbywały się na terenach leśnych. Później biegi zostały przekształcone w biegi uliczne... czytaj więcej

Dzień Głośnego Czytania
Słowami noblistki Wisławy Szymborskiej „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” Norman Fehm powitał uczniów na głośnym czytaniu w ramach akcji ”Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”... czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w poniedziałek 4 września o godz. 9:00 w sali gimnastycznej naszej szkoły. W uroczystości brała udział Dyrektor Wydziału Edukacji (...) - Gabriela Malczewska. Na początku wszyscy odśpiewali hymn państwowy... czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
W piątek 23 czerwca uczniowie naszej szkoły zakończyli rok szkolny 2016/2017. O godzinie 9:00 pożegnaliśmy uczniów klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast o godzinie 10:00 na apelu spotkały się klasy pierwsze i drugie. W uroczystym zakończeniu roku szkolnego wziął udział Starosta Sępoleński Jarosław Tadych... czytaj więcej

Wkrótce praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Sesja egzaminacyjna zbliża się wielkimi krokami. W czerwcu 2017 roku do egzaminów zawodowych przystąpią słuchacze policealnej szkoły zawodowej o kierunku - opiekunka środowiskowa oraz uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej... czytaj więcej

Spotkanie z Radcą Prawnym Wojciechem Przygodą
Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, uczestniczyli w zajęciach z edukacji prawnej. 5 czerwca 2017 roku naszą szkołę odwiedził Pan Radca Prawny Wojciech Przygoda... czytaj więcej

MDD rozszerza współpracę z naszą szkołą
Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, z inicjatywy Fabryki Mebli Biurowych „MDD”, w dniu 5 czerwca 2017 roku, doszło do spotkania, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy między Fabryką Mebli Biurowych „MDD” reprezentowaną przez Dyrektora Naczelnego - Marcina Remusa... czytaj wiecej

Konkurs "Młody Wokulski" - nasi uczniowie z sukcesami
Po raz kolejny uczniowie z zasadniczej szkoły zawodowej, w zawodzie sprzedawca, wzięli udział w konkursie o tytuł „Młodego Wokulskiego”. VI edycja międzyszkolnego konkursu, organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu... czytaj więcej

Wizyta w Urzędzie Miasta
W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości, dnia 8 maja 2017 roku, uczniowie klasy: II A i II C zasadniczej szkoły zawodowej udali się do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Panią Bogusławą Bławat - Kierownikiem Referatu i Ewidencji Działalności Gospodarczej... czytaj więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy IV technikum
Kolejni uczniowie opuścili mury naszej szkoły. Uroczystość pożegnania absolwentów technikum drogownictwa i technikum mechanicznego, odbyła się 28 kwietnia 2017 roku na sali gimnastycznej ZSP. W uroczystości uczestniczyli: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły... czytaj więcej

Konkurs "Eurohandlowiec 2017"

Dnia 25 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się konkurs "Eurohandlowiec 2017”, który przygotowała i przeprowadziła Pani Teresa Sienkiewicz-Zieńko. Do rywalizacji stanęli uczniowie kształcący się w zawodzie sprzedawca. Celem konkursu było podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów oraz promowanie uczniów... czytaj więcej

Drzwi Otwarte 2017
We wtorek 25 kwietnia 2017 r. gimnazjaliści z naszego powiatu, w ramach "Drzwi Otwartych", zapoznali się z ofertą edukacyjną i bazą dydaktyczną naszej szkoły. Gościliśmy uczniów III klas z następujących miejscowości: Kamień Krajeński, Lutowo, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Wałdowo... czytaj więcej

"Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju"
Uczniowie klasy I technikum budownictwa wraz z opiekunami, Panią S. Gołaś i Panią K. Wegner, uczestniczyli w konferencji popularnonaukowej na temat: "Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju". Organizatorem tego przedsięwzięcia była Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi ...czytaj więcej

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
Nasza szkoła wzięła udział w III edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” i w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Konkurs przebiegał w trzech etapach. 29 listopada 2016 roku, w naszej szkole odbył się etap szkolny. Do rywalizacji przystąpiło 38 uczniów z czwartej klasy technikum i III c zasadniczej szkoły zawodowej... czytaj więcej

Technik obsługi turystycznej - nawiązanie współpracy
W dniu 3 marca bieżącego roku w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli: Pałacu SPA w Komierowie - Pani Agnieszki Komierowskiej-Ziomek, Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi - rektora Krzysztofa Kannenberga ...czytaj więcej

Otwieramy nowy kierunek: technik obsługi turystycznej
Zapewniamy praktykę w Pałacu-Hotelu SPA w Komierowie

... czytaj więcej

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Uczniowie klasy I technikum, z dyrektorem szkoły Eugeniuszem Szwochertem, wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sępólnie Krajeńskim. Uroczystość odbyła się 1 marca 2017 r. ...czytaj więcej

Targi Mody - Poznań 2017
Po raz trzeci uczniowie „sprzedawcy” I, II i III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w Targach Mody odbywających się w Poznaniu. Wycieczka odbyła się 28 lutego 2017 r ... czytaj więcej

Targi Pracy i Edukacji - Sępólno Kraj. 2017
Podczas II Targów Pracy i Edukacji, które odbyły się 22 lutego 2017 r., w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, nasza szkoła przedstawiła swoją ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny 2017/2018. Stoisko przygotowane przez nauczycieli i uczniów prezentowało się bardzo efektownie. Szkoła wychodząc naprzeciw uczniom, proponuje ...czytaj więcej

Nowa pracownia dla opiekunek środowiskowych
Kierunek opiekunka środowiskowa w ZSP powstał w 2006 r. Nabór do szkoły policealnej reaktywowano po kilku latach, odpowiadając na potrzeby rynku pracy. Istotą pracy opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Zawód ten opiera się na sprawowaniu opieki ...czytaj więcej

Studniówka 2017
W piątek 20 stycznia bieżącego roku, w hotelu „Jan” w Sępólnie Krajeńskim, na balu studniówkowym bawili się uczniowie łączonej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik drogownictwa oraz technik mechanik. Wychowankowie, pani Zdzisławy Migawy, bal rozpoczęli tradycyjnym polonezem ...czytaj więcej

Patronat Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

 5 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość, podczas której Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi objęła patronatem naukowo – dydaktycznym naszą szkołę - - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie ...czytaj więcej

Wycieczka do Bydgoszczy
19 grudnia 2016 r. odbyła się wycieczka do Bydgoszczy zorganizowana przez wychowawców: S. Gołaś, Z. Migawę, M. Tłoka dla uczniów z kl. I TB, II A, II B, III B. Uczniowie spacerując przez Wyspę Młyńską, Stare Miasto... czytaj więcej

Konkurs na bombkę świąteczną
Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski. Zadaniem uczestników (każdej klasy)  było wykonanie trzech  przestrzennych prac – bombek świątecznych. Celem konkursu było kultywowanie i podtrzy- mywanie tradycji ...
 czytaj więcej

Góra Grosza 2016
Za nami już XVII edycja Góry Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące o akcji. W dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku, Samorząd Uczniowski... czytaj więcej

Konkurs Plastyczny: „Obiekty sakralne: kościoły, kapliczki i krzyże w powiecie sępoleńskim"
Patrycja Niemczyk, uczennica klasy II B, wzięła udział w konkursie plastycznym na temat: „Obiekty sakralne: kościoły... czytaj więcej

Pierwszy etap Konkursu Matematycznego WAT

Pierwszy etap Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie został przeprowadzony w naszej szkole 8 grudnia 2016r... czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Zostaliśmy zaproszeni na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbyła się 26 października 2016 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. W sesji, poświęconej kulturze... czytaj więcej

Wycieczka edukacyjna do marketu IKEA

25 października 2016 roku sprzedawcy klas: I B, II C i III C uczestniczyli w wycieczce zawodowej do Bydgoszczy, której głównym punktem było zapoznanie z działalnością... czytaj więcej

Projekcja filmu "Wołyń"

Uczniowie naszej szkoły obejrzeli najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego "Wołyń". Projekcja filmu, nominowanego do Złotych Lwów, odbyła się 17 października 2016 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Dotychczasowe filmy tego reżysera: "Dom Zły", "Róża" czy "Pod Mocnym Aniołem"... czytaj więcej

Obchody Dnia Walki z Rakiem Piersi (foto)

Biblioteka szkolna od kilku lat prowadzi działania związane z podnoszeniem świadomości uczniów w zakresie raka piersi. W ramach współpracy z Krajeńskim Stowarzyszeniem Amazonek "Orchidea" zostało zorganizowane spotkanie dla uczennic z klasy IB. Prezes Stowarzyszenia Pani Jolanta Lewandowska... czytaj więcej

Pożegnanie pracowników naszej szkoły

Dnia 30 sierpnia 2016 roku w odbyło się uroczyste pożegnanie pracowników naszej szkoły: Pani Renaty Szwochert, nauczycielki historii oraz Pani Marii Gugnackiej, pracownika obsługi. Wymienione Panie z dniem 1 września odchodzą na zasłużoną emeryturę... czytaj więcej

Lekcja w ZUS-ie (foto)

21 kwietnia 2016r. młodzież z klasy IV technikum ostatnią lekcję Podstawy działalności gospodarczej odbyła w Biurze Terenowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Sępólnie Kraj. Kierownik Biura ZUS Pani Joanna Banasik przybliżyła tematykę ubezpieczeń społecznych, omówiła prawa i obowiązki... czytaj więcej

Politechnika Koszalińska w ZSP Sępólno Kraj. (foto)

Zostań cenionym profesjonalistą - pod takim hasłem 8 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Politechniki Koszalińskiej – Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku. Uczniowie klasy IV technikum... czytaj więcej

Spotkanie z żołnierzem AK panem Janem Kumą (foto)
Dnia 7 kwietnia 2016r. w ZSP odbyło się spotkanie z panem Janem Kumą, byłym żołnierzem Armii Krajowej. Pan Jan Kuma swoje wystąpienie rozpoczął przysięgą, którą złożył wstępując w szeregi Armii Krajowej... czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego
Tydzień Promocji Zdrowia
Drzwi Otwarte
Porozumienie z Firmą Eggersmann
Obchody majowych świąt narodowych
Śpiewające uczennice
Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza
Konkurs "Matematyka wokół nas"
Turniej Halowej Piłki Nożnej
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Wycieczka dydaktyczna do hotelu "Jan"
Uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej odwiedzili Punkt Informacji Turystycznej
Projekt „Strefa EduBiznes”
II Targi Pracy i Edukacji
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
73 rocznica wyzwolenia Sępólna Krajeńskiego
Szkolne kolędowanie
XII Dzień Adwentowy
Świat w kolorach
Konkurs na świąteczną bombkę
Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego
Stypendia Starosty Sępoleńskiego
Poloneza czas zacząć
Ogólnopolski Konkurs "Życie i twórczość Jana Kochanowskiego"
Obchody Dnia Niepodległości
Spotkanie z autorką książki "Karolewo 1939"
Pamiętamy o poległych żołnierzach
Praktyki II klasy Technikum Budownictwa
Wizyta w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
„Zadbaj o siebie - bo jeśli nie Ty to kto” 
Konkurs recytatorski
Powiatowa "Licealiada" w Biegach Przełajowych
XVI Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego
Dzień Głośnego Czytania
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Wkrótce praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Spotkanie z Radcą Prawnym Wojciechem Przygodą
MDD rozszerza współpracę z naszą szkołą
Konkurs "Młody Wokulski" - nasi uczniowie z sukcesami
Wizyta w Urzędzie Miasta
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy IV technikum
Konkurs "Eurohandlowiec 2017"
Drzwi Otwarte 2017
"Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju"
Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
Technik obsługi turystycznej - nawiązanie współpracy
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Targi Mody - Poznań 2017
Targi Pracy i Edukacji - Sępólno Kraj. 2017
Nowa pracownia dla opiekunek środowiskowych
Studniówka 2017
Patronat Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
Wycieczka do Bydgoszczy
Konkurs na bombkę świąteczną
Góra Grosza 2016
Konkurs Plastyczny: „Obiekty sakralne: kościoły, kapliczki i krzyże w powiecie sępoleńskim"
Pierwszy etap Konkursu Matematycznego WAT
Sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
Wycieczka edukacyjna do marketu IKEA
Projekcja filmu "Wołyń"
Obchody Dnia Walki z Rakiem Piersi (foto)
Pożegnanie pracowników naszej szkoły
Lekcja w ZUS-ie (foto)
Politechnika Koszalińska w ZSP Sępólno Kraj. (foto)
Spotkanie z żołnierzem AK panem Janem Kumą (foto)
Konkurs wiedzy mechanicznej „TECHWIM”
Targi Mody  - Poznań 2016 (foto)
Oferta edukacyjna szkoły na rok szkoły 2016/2017
Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 28.02.2016 w sprawie warunków przyjęcia do klasy I ZSZ i Technikum
I Targi Pracy i Edukacji w Sępólnie Krajeńskim (foto)
Studniówka 2016 (foto)
Targi Pracy i Edukacji w Sępólnie Krajeńskim
Góra GroszaGóra Grosza
Powiatowa Debata na temat problematyki dopalaczy (foto)
"Młodzi jeżdżą bezpieczniej" 16.12.2015
Sukces Eliasza Czapiewskiego
Spotkanie z powiatowym rzecznikiem konsumentów
Lekcja w Urzędzie Miejskim
VII Forum Drogownictwa
"Matematyka Wokół Nas" - konkurs matematyczny (foto)
Warsztaty profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV (foto)
Pożegnanie IV klasy Technikum (foto)
Praktyki II klasy Technikum Drogownictwa w zakresie kwalifikacji B2 (foto)
Drzwi otwarte 2015 (foto)
Międzyszkolny konkurs „Młody Wokulski Powiatu Nakielskiego” (foto)
XIII Edycja  Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) (foto)
Wizyta w Sądzie Rejonowym w Tucholi
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - sesja zim. 2015
Targi edukacyjne w Mroczy - 2015 (foto)
Happening "Antyagresywni" 2015 (foto)
Konkurs matematyczny organizowany przez WAT w Warszawie - 2015
Film promocyjny szkoły (film)
Sukces Wojtka Szmaglińskiego
Ranking Techników 2015 - woj. kujawsko-pomorskie
Studniówka 2015 (foto)
Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2015
Szkolne kolędowanie 2014-12-18
Góra Grosza 2014 - 05.12.2014 (foto)
Wykład o ks. Jerzym Popiełuszko - 02-12-2014
Narodowe Święto Niepodległości - 07-11-2014
Wizyta przedszkolaków (foto)
Dzień Walki z Rakiem - spotkanie profilaktyczne - 15-10-2014 (foto)
Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej - 10.10.2014 (foto)
Sukces Wojtka w Biegu na Czarną Górę w Dąbrówce - 04.10.2014
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 (foto)
Praktyka miesięczna uczniów klasy trzeciej TD i TM (foto)
Obchody świąt majowych - 01-03-08.05.2014
Przełożenie kostki brukowej przed szkołą - 26.04.2014
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych - 25.04.2014
VI Forum Drogownictwa - 24.04.2014
Praktyka II TD w ZSB w Bydgoszczy - 16.04.2014 (foto)
„Drzwi otwarte” w ZSP w Sępólnie - 14.04.2014
 Konkurs wiedzy "Eurohandlowiec 2014" - 26.03.2014
 Konkurs wiedzy o drogownictwie - 25.03.2014
„Lekcje z historii najnowszej” - współpraca z Delegaturą IPN w Bydgoszczy - 23.03.2014
 II Edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej „TECHWIM” - 19.03.2014