Zasady przyjęcia do szkoły

Są szkoły, w których warto się uczyć, gdzie uczniowie, rodzice i nauczyciele tworzą społeczność pełną partnerstwa. Wysokie kwalifikacje nauczycieli, dobra baza dydaktyczna oraz osiągnięcia nauczycieli i uczniów powodują, że przekazywanie wiedzy następuje na wysokim poziomie.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych blisko współpracuje z wieloma zakładami pracy oraz najbliższym otoczeniem, korzystając z bazy technicznej i doświadczeń przedsiębiorstw z regionu.

OFERTA EDUKACYJNA OD DNIA 01.09.2019

1. TECHNIKUM W ZAWODZIE:

 • technik obsługi turystycznej
 • technik budownictwa
 • technik budowy dróg
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych

2. Branżowa Szkoła I Stopnia dla pracowników młodocianych o 3 letnim okresie nauczania. Ukończenie daje możliwość uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.

3.  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ( nauka w systemie zaocznym )

4. Szkoła Policealna:
    •  zawód: opiekunka środowiskowa (1 rok) - nauka w systemie zaocznym

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Regulamin został opracowany na podstawie Zarządzenia Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych

§1

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum albo szkoły podstawowej.

§2

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r.).

§3

Na podstawie art. 20 f ust. 2, pkt2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim ustala warunki przyjęcia do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia:

 1.    dla absolwentów gimnazjum:

1) liczba punktów za egzamin gimnazjalny (do 100punktów):

 • język polski – 0-20 punktów,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0-20 punktów,
 • matematyka 0-20 punktów,
 • przedmioty przyrodnicze 0-20 punktów,
 • język obcy - 0-20 punktów,

2) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów:

 • technikum obsługi turystycznej - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technikum budownictwa - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 •  technikum budowy dróg - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technikum mechatronik - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • technikum pojazdów samochodowych - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • branżowa szkoła I st. - j. polski, j. obcy, matematyka, zajęcia techniczne

WARTOŚĆ  PUNKTOWA OCEN:

celujący          
bardzo dobry  
dobry    
dostateczny  
dopuszczający 
 

18 pkt.
17 pkt.
14 pkt.
 8 pkt.
 2 pkt.

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum -18 pkt.
5) aktywność społeczna – 3 pkt.
 
O przyjęciu do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów.

 

 1. II. dla absolwentów szkoły podstawowej:

1) liczba punktów za egzamin ósmoklasisty ( do 100 punktów)

 • język polski – 0-35 punktów,
 • matematyka 0-35 punktów,
 • język obcy - 0-35 punktów,

2) oceny na świadectwie szkoły podstawowej z wybranych przedmiotów:

 • technikum obsługi turystycznej - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technikum budownictwa - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 •  technikum budowy dróg - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technikum mechatronik - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • technikum pojazdów samochodowych - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • branżowa szkoła I st. - j. polski, j. obcy, matematyka, technika

WARTOŚĆ  PUNKTOWA OCEN:

celujący          
bardzo dobry  
dobry    
dostateczny  
dopuszczający 
 

18 pkt.
17 pkt.
14 pkt.
 8 pkt.
 2 pkt.

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -18 pkt.
5) aktywność społeczna – 3 pkt.
 
O przyjęciu do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów.

 

§4

PREFERENCJE

1) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których zakres obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do technikum, branżowej szkoły I stopnia niezależnie od kryteriów.

2) W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo mają:

 • sieroty,
 • osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
 • osoby z rodzin zastępczych,
 • osoby zamieszkałe na wsi,
 • osoby z rodzin nauczycielskich,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,

3) Ostateczną decyzję w w / w przypadkach podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, która zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia wcześniejszej rozmowy z rodzicami kandydata przez pedagoga szkolnego i kierownika szkolenia praktycznego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

TERMINY:
1.    ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY:
        od 13 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. do godz. 15:00
2. UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH Z EGZAMINU:
        od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00
3.    PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH:
        11 lipca 2019 r. godz. 12:00
4.    PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH:
        16 lipca 2019 r. godz. 12:00