Zasady przyjęcia do szkoły

Są szkoły, w których warto się uczyć, gdzie uczniowie, rodzice i nauczyciele tworzą społeczność pełną partnerstwa. Wysokie kwalifikacje nauczycieli, dobra baza dydaktyczna oraz osiągnięcia nauczycieli i uczniów powodują, że przekazywanie wiedzy następuje na wysokim poziomie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych blisko współpracuje z wieloma zakładami pracy oraz najbliższym otoczeniem, korzystając z bazy technicznej i doświadczeń przedsiębiorstw z regionu.

OFERTA EDUKACYJNA OD DNIA 01.09.2018

1. TECHNIKUM W ZAWODZIE:

 • technik obsługi turystycznej
 • technik budownictwa
 • technik budowy dróg
 • technik mechatronik nowość!
 • technik pojazdów samochodowych

2. Szkoła Branżowa I Stopnia (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa) dla pracowników młodocianych o 3 letnim okresie nauczania. Ukończenie daje możliwość uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.

3.  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ( nauka w systemie zaocznym )

4. Szkoła Policealna:
    • zawód opiekunka środowiskowa (1 rok)
    • zawód opiekun osoby starszej (2 lata)
    (nauka w systemie zaocznym )

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Regulamin został opracowany na podstawie Zarządzenia Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych

§1

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum.

§2

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r.).

§3

Na podstawie art. 20 f ust. 2, pkt2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim ustala warunki przyjęcia do klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:

1) liczba punktów za egzamin gimnazjalny (do 100punktów):

 • części humanistycznej – 0-40 punktów,
 • części matematyczno -przyrodniczej – 0-40 punktów,
 • język obcy - 0-20 punktów

2) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów:

 • technikum obsługi turystycznej - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technikum budownictwa - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 •  technikum budowy dróg - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
 • technikum mechatronik - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • technikum pojazdów samochodowych - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
 • branżowa szkoła I st. - j. polski, j. obcy, matematyka, zajęcia techniczne

WARTOŚĆ  PUNKTOWA OCEN:

celujący          
bardzo dobry  
dobry    
dostateczny  
dopuszczający 
 

18 pkt.
17 pkt.
14 pkt.
 8 pkt.
 2 pkt.

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
 
O przyjęciu do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów.

§4

PREFERENCJE

1) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których zakres obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do technikum, zasadniczej szkoły zawodowej niezależnie od kryteriów.

2) W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo mają:

 • sieroty,
 • osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
 • osoby z rodzin zastępczych,
 • osoby zamieszkałe na wsi,
 • osoby z rodzin nauczycielskich,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,

3) Ostateczną decyzję w w / w przypadkach podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, która zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia wcześniejszej rozmowy z rodzicami kandydata przez pedagoga szkolnego i kierownika szkolenia praktycznego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie (wzór podania można pobrać klikając na podanie.doc);
  (podanie do liceum i szkoły policealnej: podanie_dla_dorosłych.doc)
 • świadectwa ukończenia gimnazjum
 • dwie fotografie;
 • do branżowej szkoły I stopnia dodatkowo zaświadczenie z zakładu pracy o praktycznej nauce zawodu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ:

             od 17 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

            od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 12:00