„MÓJ START W ŻYCIE ZAWODOWE 2017-2018” - w trakcie realizacji
"MÓJ STRAT W ŻYCIE ZAWODOWE - STAŻE I PRAKTYKI 2016"-projekt zrealizowany
"MÓJ STRAT W ŻYCIE ZAWODOWE IV" -   projekt zrealizowany
"MÓJ STRAT W ŻYCIE ZAWODOWE III" -   projekt zrealizowany
"MÓJ STRAT W ŻYCIE ZAWODOWE II" -  projekt zrealizowany
"MÓJ STRAT W ŻYCIE ZAWODOWE I" - projekt zrealizowany


„ MÓJ START W ŻYCIE ZAWODOWE 2017-2018”

W związku z realizacją przez Powiat Sępoleński projektu „Mój start w życie zawodowe 2017-2018” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłaszamy nabór chętnych uczestników/uczestniczek
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim
na kursy/staże/zajęcia w roku szkolnym 2017-2018


Uczestnicy/Uczestniczki projektu „ Mój start w życie zawodowe 2017-2018” mogą brać udział w następujących formach wsparcia:

 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych – sprzedawca kwalifikacja A.18
 • Kurs obsługi kas fiskalnych (dla zawodu sprzedawca)
 • Kurs wózki jezdniowe ( dla zawodu ślusarz) – ukończone 18 lat
 • Kurs prawa jazdy kat. B – ukończone 18 lat
 • Kurs spawania (różne zawody) – ukonczone18 lat
 • Indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
    Ankieta_Rekrutacyjna_uczeń_2017_2018_ZSP.doc

Termin składania dokumentów: do 16.02.2018

Uczestnicy/Uczestniczki, zainteresowani/e udziałem w wybranej formie wsparcia proszeni/one będą o złożenie wypełnionego i podpisanego osobiście formularza zgłoszeniowego wraz w wymaganymi załącznikami (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest jeżeli uczeń/uczennica w momencie rekrutacji nie ma ukończonych 18-tu lat) do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do Szkolnego Koordynatora Projektu- Pana Eugeniusza Szwochert.


Projekt "Mój start w życie zawodowe - staże i praktyki 2016"

Projekt pod nazwą "Mój start w życie zawodowe - staże i praktyki 2016" realizowany jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego na terenie powiatu sępoleńskiego poprzez organizację i realizację we współpracy z pracodawcami staży/praktyk zawodowych dla 66 uczniów i uczennic, w tym dla 63 uczniów/uczennic Technikum- staży oraz dla 3 uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej- praktyk zawodowych. Celem organizowanych staży/praktyk zawodowych jest podniesienie świadomości na temat posiadanych predyspozycji zawodowych i w efekcie zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w rzeczywistym środowisku pracy i nabycie doświadczenia zawodowego. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach wybranych na podstawie diagnozy: technik informatyk, technik ekonomista, technik mechanik, technik drogownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik i uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz z 3 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu sępoleńskiego. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 1.Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów techników powiatu sępoleńskiego we współpracy z pracodawcami. 2.Realizacja wysokiej jakości praktyk zawodowych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie. Wartość projektu 170 050 zł.

Projekt „Mój start w życie zawodowe IV” dla szkół zawodowych powiatu sępoleńskiego

Powiat sępoleński od sierpnia 2014 r. rozpoczął realizację projektu „Mój start w życie zawodowe IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działaniami projektu objętych zostanie 478 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie. Cel główny projektu Poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie sępoleńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie od 01.08.2014 do 30.09.2015

Cele szczegółowe projektu
1.Wzrost jakości kształcenia w 4 szkołach zawodowych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie od 11.2014 do 05.2015
2. Zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego poprzez współpracę 3 szkół zawodowych z pracodawcami oraz podniesienie standardów wyposażenia pracowni szkolnych w terminie od 08.2014 do 09.2015
3. Przygotowanie 160 uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, kompetencji zawodowych oraz poprzez doradztwo zawodowe w terminie od 10.2014 do 06.2015
4. Podniesienie efektywności kształcenia w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w terminie od 10.2014 do 06.2015
5. Wzmocnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej nad 60 uczniami zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa w terminie od 10.2014 do 06.2015

Zadania Projektu
1.Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy: - wprowadzenie nowego kierunku kształcenia, - modyfikacja 3 programów nauczania we współpracy z pracodawcami
2. Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych: - współpraca z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania 3 programów kształcenia praktycznego do potrzeb lokalnego rynku pracy, - realizacja staży zawodowych przez 78 uczniów, - kompleksowe wyposażenie 5 pracowni nauki zawodu w sprzęt techniczny
3. Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy: - zajęcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości, - indywidualne doradztwo zawodowe, - zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych, - zajęcia specjalistyczne: barmańskie, z obsługi kas fiskalnych, z obsługi wózków jezdniowych, nauki jazdy samochodem, zajęcia warsztatowe w pracowni szkolnej.
4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych/ maturalnych/ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
5. Opieka pedagogiczno- psychologiczna

Uczniowie otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci podręczników, transportu po zajęciach oraz drobnego posiłku.

INFORMACJE O PROJEKCIE "MÓJ STRAT W ŻYCIE ZAWODOWE III"
rok szkolny 2013/2014

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. przystąpił do realizacji projektu „Mój start w życie zawodowe III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działaniami projektu objęto uczniów z trzech szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj.: Technikum Mechanicznego, Technikum Drogownictwa oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Na zajęcia w ramach projektu zrekrutowano 99 uczniów do 16 grup na 124 miejsca zajęć pozalekcyjnych. Do tego dodatkowo dołączy 8 uczniów Technikum Mechanicznego na staże u sępoleńskich pracodawców.
Większość zajęć w ZSP w Sępólnie Kraj. rozpoczęła się w miesiącu październiku. Zajęcia indywidualnego doradztwa zawodowego i kurs operatora wózków widłowych rozpoczęły się w miesiącu grudniu 2013r., a kurs prawa jazdy rozpoczął się w lutym. Staże u pracodawców odbędą się w miesiącach wakacyjnych 2014 r. a rekrutacja na nie w miesiącu kwietniu.
W ramach projektu: Mój start w życie zawodowe III” odbywają się:
*kursy maturalne:
- z języka polskiego
- z matematyki
*Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego:
- w zawodzie sprzedawca dla ZSZ
- w zawodzie technik mechanik
- w zawodzie technik drogownictwa
*zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i przedmiotów zawodowych
- z matematyki
- z konstrukcji maszyn
* zajęcia wyrównujące z różnych przedmiotów w 5 grupach:
- z języka polskiego (ZSZ)
- z języka niemieckiego (TM/TD)
- z języka angielskiego (TM/TD)
- z języka rosyjskiego (ZSZ)
- z języka angielskiego (ZSZ)
*wsparcie psychologiczne dla młodzieży (zakończone w miesiącu grudniu)
*zajęcia indywidualnego doradztwa zawodowego
*zajęcia specjalistyczne- dla kierowców wózków jezdniowych
*zajęcia specjalistyczne – prawo jazdy kat
Część uczestników zajęć pozalekcyjnych korzysta z dwóch form wsparcia. Z wywiadu z uczniami - uczestnikami projektu oraz prowadzącymi zajęcia wynika, że uczniowie wykazują postępy w nauce i chętnie uczestniczą w zajęciach. Rodzice wyrazili zadowolenie zwłaszcza z zajęć przygotowujących do matury i egzaminu zawodowego. Zarówno rodzice, jak i uczniowie często mówią o trudnościach na lokalnym rynku pracy i o możliwościach, które daje udział w projekcie (prawo jazdy, szkolenie na wózki jezdniowe).
W ramach projektu odbywają się rozmowy kierowane dotyczące równości płci, poglądów na tradycyjne role kobiet i mężczyzn, a także przełamywania stereotypów w tym zakresie. Wyposażono bibliotekę szkolną w wiele pozycji związanych z tym aspektem.
Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły harmonogramami. Większość zajęć odbywa się w godzinach popołudniowych, po zajęciach lekcyjnych od godziny 13:40 do 16:50 i obejmuj zakres 2 godzin lekcyjnych (z wyjątkiem kursu wózków widłowych -5 godz.). Zajęcia przygotowujące do egzaminu w zawodzie technik drogownictwa przeprowadzane są we środy i piątki w godzinach 8:00 - 8:45. Wszystkie zajęcia odbywają się w ZSP na ul. Przemysłowej 15.
Uczestnicy projektu „Mój start w życie zawodowe III” w ZSP w Sępólnie Kraj. otrzymują drobny posiłek. W ramach projektu prowadzone jest też odwożenie młodzieży.
Aby dostosować programy praktyk do potrzeb lokalnego rynku pracy zorganizowano spotkania z przedsiębiorcami. Efektem spotkań będzie modyfikacja programu praktyk w zawodzie ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych.

INFORMACJE O PROJEKCIE "MÓJ STRAT W ŻYCIE ZAWODOWE II"
rok szkolny 2011/2012

Od października 2011 roku w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "Mój start w życie zawodowe II" współfinansowanego przez UE i Powiat Sępoleński. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele biorą udział w następujących zajęciach:

 • Kurs maturalny z języka polskiego

 • Kurs maturalny z języka niemieckiego

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechanik

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie - 2 grupy

 • Zajęcia rozwijające "Samozatrudnienie sposobem na życie"

 • Zajęcia rozwijające z inżynierii komunikacyjnej

 • Zajęcia rozwijające z budownictwa ogólnego z miernictwem

 • Zajęcia rozwijające z technologii i konstrukcji maszyn i urządzeń

 • Zajęcia rozwijające z maszynoznawstwa

 • Zajęcia rozwijające - sportowo-rekreacyjne

 • Zajęcia wyrównujące z historii

 • Zajęcia wyrównujące z języka polskiego - 2 grupy

 • Zajęcia wyrównujące z budownictwa ogólnego z miernictwem

 • Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego

 • Zajęcia wsparcia psychologicznego - 2 grupy

 • Zajęcia indywidualnego doradztwa zawodowego dla 13 osób

 • Zajęcia w pracowni informatycznej udostępnianej uczniom realizację zadań e-learningowych

 • Szkolenie dla nauczycieli z IT

INFORMACJE O PROJEKCIE „MÓJ START W ŻYCIE ZAWODOWE”
rok szkolny 2010/2011


Powiat Sępoleński realizuje projekt pt. Mój start w życie zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działaniami projektu objętych zostanie 658 uczniów i 30 nauczycieli: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, Zespołu Szkół -Centrum Edukacyjne w Więcborku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie.
Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych w stosunku do rówieśników z większych miast, u uczniów szkół objętych projektem, poprzez objęcie ich kompleksowymi działaniami w ramach projektu.

Cele szczegółowe:
Cel 1: rozwój wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotów „egzaminacyjnych" głównie w zakresie kompetencji kluczowych i przedmiotów zawodowych
Cel 2: wyrównanie (do wymagań programowych) poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami
Cel 3: zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych uczniów
Cel 4: poprawa średnich wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach objętych projektem
Cel 5: poprawa jakości i atrakcyjności nauczania w szkołach poprzez trwałe wprowadzenie e-learningu i multimediów do procesu dydaktycznego
Projekt jest realizowany w okresie wrzesień 2010-lipiec 2011r.

Działania objęte projektem:
1.Kursy maturalne i zajęcia przygotowujące do egz. zawodowego,
2.Zajęcia rozwijające z przedm. matematyczno-przyrodniczych, ICT i przedmiotów zawodowych,
3. Zajęcia wyrównujące z różnych przedmiotów,
4.Zajęcia wsparcia psychologicznego,
5.Szkolne ośrodki kariery: zajęcia doradztwa zawodowego,
6.Zajęcia praktyczne realizowane w zawodach „Kucharz malej gastronomii" oraz „Mechanik”
7. Zajęcia z języków obcych zakończone egzaminem zewnętrznym,
8. Szkolenia zawodowe- kursy: operatora wózków widłowych, operatora suwnic i żurawi oraz kurs spawacza ,
9. Praktyki zawodowe,
10. Szkolenia z zakresu obsługi komputera i posługiwania się e-learningiem i multimediami w procesie dydaktycznym dla nauczycieli,
11. Zakup multimedialnych środków dydaktycznych oraz licencji na użytkowanie platformy e- learningowej oraz gotowych e-treści edukacyjnych z języków obcych i ICT.


Produkty projektu:

1)wsparcie dla 658 uczniów z 3 placówek (w tym 1 wiejskiej).
2)wdrożenie 360 BO zajęć rozwijających do pracy z e-learningiem, zrealizują 3000h indywidualnej e-pracy
3)realizacja 6520h zajęć dla 95 grup uczniów, oraz 90h dla 3 grup nauczycieli, w tym:
- 460h zajęć przygotowujących do egzaminów (230os)
-1440h zajęć językowych (120os)
-1440h zajęć rozwijających (240os)
-1020h zajęć wyrównujących (85os)
-180h wsparcia psychologicznego (120os)
-450h indywidualnych konsultacji dla uczestników SzoK (90os)
-390h kursów zawodowych (30os)
-240h warsztatów w pracowniach szkolnych (16os)
4)objęcie praktykami 54 osób
5)wdrożenie e-platformy i multimedialnych środków dydaktycznych.

Rezultaty twarde projektu:
1)ukończenie projektu (zdanie wewnętrznych egzaminów końcowych) przez uczestników,
2)zaliczenie zewnętrznych egzaminów w zakresie języków obcych,
3)zaliczenie egzaminów spawacza i operatora,
4)przygotowanie IPD przez uczestników zajęć doradztwa zawodowego

Rezultaty miękkie projektu:
a) wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie przedmiotów z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych,
b) wzrost wiedzy i umiejętności związanych z egzaminem maturalnym i zawodowymi,
c) wyrównanie braków w wiedzy z wybranych przedmiotów przez uczestników
d) poprawa aspiracji edukacyjnych, samooceny i motywacji do nauki,
e) poprawa efektywności (jakości) i atrakcyjności nauczania dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i przeszkoleniu nauczycieli,


Wartością dodaną będzie poprawa kontaktu rodziców ze szkołami oraz zwiększenie zainteresowania rodziców wynikami w nauce, dzięki okresowym spotkaniom z rodzicami (w tym indywidualnym zaleceniom odnośnie pracy w domach), co powinno przełożyć się na poprawę wyników nauczania dzięki skumulowanym efektom pracy ucznia w szkole i w domu.
Budżet projektu wynosi 926 767,66 zł , z tego:
- 787 752,50 zł wynosi kwota dofinansowania z EFS,
- 139 015,16 zł wynosi kwota wkładu własnego Powiatu Sępoleńskiego.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego