Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - sesja zimowa 2015

Zakończyła się pierwsza sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Podobnie jak w latach poprzednich nasza szkoła osiągnęła bardzo wysokie wyniki. W styczniu i lutym 2015r. w naszej szkole do nowej formuły egzaminu zawodowego przystąpiło 25 uczniów (19 z technikum i 6 z zasadniczej szkoły zawodowej). Z satysfakcją informujemy, że egzamin zdało i otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 23 uczniów co stanowi 92 % wszystkich zdających. Jest to bardzo wysoki wynik. Zdecydowanie wyższy od średniej w województwie kujawsko-pomorskim, który wynosi 62,7%.
W naszej szkole z technikum drogownictwa do egzaminu w kwalifikacji B.02: Wykonywanie robót drogowych przystąpiło 19 uczniów, zdało 18 uczniów czyli 94,7 %Ten wynik jest także wyższy od średniej województwa, który wynosi 82,1%. Natomiast z zasadniczej szkoły zawodowej do egzaminu przystąpiło 6 uczniów, zdało 5 uczniów czyli 83,3%.
 Wyniki w poszczególnych kwalifikacjach przedstawiają się następująco: B.05: Montaż systemów suchej zabudowy: przystąpił 1 uczeń, zdawalność 100 % B.08: Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych: przystąpił 1 uczeń, zdawalność 100 % E.07: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych: przystąpił 1 uczeń, zdawalność 0 % M.01: Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie: przystąpiło 3 uczniów, zdawalność 100 % Gratulujemy zdającym.

Były to pierwsze egzaminy organizowane według nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Zgodnie z jej wytycznymi, uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych nie zdają już tylko jednego egzaminu, podsumowującego cały cykl nauki w szkole. Proces kształcenia podzielony został na kilka kwalifikacji zawodowych. Liczba kwalifikacji w ramach jednego zawodu jest różna, zazwyczaj na dany zawód składają się dwie lub trzy kwalifikacje. Należy nadmienić, że warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie: z części pisemnej co najmniej 50% punktów i z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Powrót do aktualności